Dramaturgu teātra privātuma politika

Dramaturgu teātra privātuma politika

Vispārīgie jautājumi

Biedrība „Dramaturgu teātris” (turpmāk – Teātris), apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: biedrība „Dramaturgu teātris”, Rīga, Kr. Barona iela 130/12, Latvija, LV-1012. E-pasts: dramaturgu.teatris@gmail.com; tālr. +371 22067325.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Teātris apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Teātra Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Teātris.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

Teātris apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

  • Teātra pamatdarbības nodrošināšana;
  • Teātra darbības popularizēšana (t.sk., reklāma, publikācijas utt.);
  • Personālvadība.

Teātris apstrādā šādas datu kategorijas:

1) identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati) un kontaktinformāciju (adrese, e-pasts, tālruņa numurs);

2) informāciju, kas ir nepieciešama mācību procesa nodrošināšanai, piemēram, audio vai video ieraksti;

3) informāciju, kas ir nepieciešama Teātra darbības popularizēšanai, piemēram, foto vai video attēli/ieraksti.

Gadījumā, ja datu subjekts ir nepilngadīga persona, tad Teātris arī par tās likumisko pārstāvi apstrādā šādas datu kategorijas:

identificējošo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods) un kontaktinformāciju (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

Videonovērošana

Teātris apmeklētāju drošībai un prettiesisku darbību novēršanai veic video novērošanu Teātra publiskajās telpās (Kr. Barona ielā 130/12, Rīgā) un informācija par to ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas. Dati tiek glabāti 30 dienas.

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

Teātris apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  • Datu subjekta piekrišana;
  • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
  • Leģitīmās intereses nodrošināšanai.

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.  Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

Teātris glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • Teātrim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  • Teātrim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
  • Teātrim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Personas datu saņēmēji

Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Teātris var nodot informāciju trešajām personām.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Teātris par Jums apstrādā Jums ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts biedrībai „Dramaturgu teātris”, Rīgā, Kr. Barona ielā 130/12, LV-1012, Latvijā.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Datu regulas noteikumiem.

Teātris veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi, bet informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

Izmaiņas Privātuma politikā

Teātrim ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē – www.dramaturguteatris.lv.